Privacy Policy

Saya menghargai privasi anda dan komitmen saya adalah untuk melindungi maklumat peribadi anda semasa menggunakan perkhidmatan pembelajran forex ini. Sila ambil perhatian terhadap dasar privasi berikut yang menggambarkan bagaimana saya mengumpul, menggunakan, dan melindungi maklumat peribadi anda.

  1. Maklumat yang Saya Kumpul: Saya mungkin mengumpul maklumat peribadi seperti nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, dan butiran akaun bank untuk tujuan pengurusan akaun perdagangan forex anda.
  2. Tujuan Penggunaan Maklumat: Maklumat peribadi yang saya kumpul digunakan untuk tujuan pengurusan akaun, memproses transaksi perdagangan, memberikan perkhidmatan pelanggan, dan mematuhi undang-undang dan peraturan kewangan yang berkenaan.
  3. Perkongsian Maklumat: Saya tidak akan menjual, menyewakan, atau memberikan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda, kecuali jika diperlukan oleh undang-undang atau untuk melindungi hak-hak saya.
  4. Keselamatan Maklumat: Saya mengambil langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses yang tidak sah, penggunaan, atau pendedahan yang tidak dibenarkan.
  5. Akses dan Pembetulan: Anda mempunyai hak untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda yang disimpan oleh saya. Jika terdapat sebarang ketidak tepatan dalam maklumat anda, sila hubungi saya untuk pembetulan.
  6. Pematuhan Undang-Undang: Saya berusaha mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data peribadi dan privasi.
  7. Perubahan pada Dasar Privasi: Saya berhak untuk mengemaskini atau mengubah dasar privasi ini dari semasa ke semasa. Sebarang perubahan akan dimaklumkan kepada anda melalui laman web saya atau melalui e-mel.

Dengan menggunakan perkhidmatan pembelajaran forex ini, anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan maklumat peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam dasar privasi ini.

Sila hubungi saya jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai dasar privasi ini.